You are here: Home >Archive for the ‘skalista’ Category

Skały krzemionkowe

Osadowe skały krzemionkowe powstają wskutek wytrącania się krzemionki z roztworów, np. gejzeryty, biochemicznie — jako produkt rozwoju organizmów budujących szkielety z krzemionki (np. okrzemki, adiolarie, gąbki i in.) oraz w wyniku diagenezy osadów krzemionkowych lub mieszanych. Duże ilości krzemionki są wynoszone na powierzchnię ziemi przez ciepłe wody juwenilne o wysokim pH. Sprzyja to bowiem powstawaniu […]

Skały plutoniczne i magmowe

Skały plutoniczne cechuje dobre wykrystalizowanie składników wskutek sprzyjających warunków fizycznych. Zmiana warunków fizycznych prowadzi do zmniejszenia się wielkości ziarn oraz ich zróżnicowania w skałach hipabysalnych i subwulkanicznych oraz do pojawienia się fazy szklistej w skałach wylewnych. Najbardziej typowe skały piroklastyczne są zasobne lub wyłącznie składają się ze szkliwa magmowego. Przechodząc więc od skał głębinowych do […]

Skały magmowe

Skały magmowe zbudowane są z minerałów tworzących się w skorupie ziemskiej w temperaturze od około 600 do 1500°C, przy ciśnieniu nierzadko przekraczającym 10 kilobarów. Niektóre z nich, np. kwarc, cyrkon, monacyt, rutyl itp. są trwałe w niższych temperaturach. Ponieważ są również odporne na działanie czynników strefy hipergenicznej, mogą się zachować w skałach osadowych. Większość minerałów […]

Skład mineralny skał przeobrażonych

Dotychczas nie ustalono przeciętnego składu mineralnego skał przeobrażonych. W skałach metamorficznych i ultrametamorficznych występuje większość minerałów skał magmowych oraz niektóre znane ze skał osadowych. Ponadto spotyka się takie minerały, których brak jest w nie-dotkniętych metamorfizmem skałach magmowych, a które w skałach osadowych pojawiają się jako składniki allogeniczne. Z minerałów skał osadowych występują w skałach przeobrażonych […]

Struktury i tekstury skał przeobrażonych

W odniesieniu do skał przeobrażonych terminy struktura i tekstura są używane w tym znaczeniu, w jakim stosowane były do skał magmowych i osadowych. Struktura tych skał zależy zatem głównie od wielkości składników mineralnych, ich kształtu i stosunku wielkości ziarn, tekstura natomiast od przestrzennego ułożenia składników oraz stopnia wypełnienia przez nie przestrzeni zajmowanej przez skałę. Niektóre […]

Surowiec chemiczny

Znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym, farb i lakierów w rolnictwie oraz w niektórych innych działach życia gospodarczego. Alabaster i wulpinit stanowią materiały rzeźbiarskie wykorzystywane od czasów starorzymskich. Alabastry są również używane jako kamienie wykładzinowe (np. hali Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie). Sól kamienna jest podstawą przemysłu sodowego i chlorowego. Jest używana również w hutnictwie, garbarstwie, ceramice, farbiarstwie i innych działach przemysłu [...]
Read User's Comments

Okruchy fuzynitu

Niemal wszystkie węgle zawierają domieszki minerałów, które osadziły się wraz z masą organiczną w czasie tworzenia się osadu, lub też w stadium diagenezy lub metamorfizmu dostały się w szczeliny i spękania w węglu ze skał nakładu. Wtrąceniami tymi są minerały ilaste, węglany (kalcyt, dolomit, syderyt i in.), siarczki (markasyt, piryt, sfaleryt, galena i in.), tlenki i wodorotlenki żelaza oraz kwarc, chlorki (np. halit), siarczany (gips, jarosyt i in.) itp. Niektóre odmiany węgli są zasobne w pierwiastki rzadkie [...]
Read User's Comments

Skały metalonośne

Erozja, transport i sedymentacja zwietrzeliny, w trakcie których dochodzi do segregacji jej składników według odporności chemicznej i mechanicznej, wielkości ziarn i ich ciężaru właściwego, prowadzi do powstania żwirów, piasków i mułów zasobnych w te minerały użyteczne. Znane są takie akumulacje tworzące się w środowiskach kontynentalnych, z wyjątkiem osadów powstałych wskutek transportu powietrznego. Są to segregacje o charakterze mechanicznym. Wiele z nich ma duże znaczenie praktyczne [...]
Read User's Comments
temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach