You are here: Home >Archive for the ‘skalista’ Category

Hornfelsy

Hornfelsy skaleniowo-kwarcowe tworzą się z kwaśnych skał magmowych i ich odpowiedników piroklastycznych, a także arkoz i pokrewnych im piaskowców oraz szarogłazów. Głównymi ich składnikami są: skaleń potasowy, plagioklazy średniozasadowe i kwarc, towarzyszącymi: biotyt, kordderyt i andaluzyt. Są wyraźnie ziarniste, szare lub ciemne zależnie od zawartości biotytu oraz innych minerałów ciemnych. Tekstura bezładna, niekiedy równoległa, zachowana […]

Produkty przeobrażenia termicznego

Hornfelsy magnezowo-krzemianowe są produktami przeobrażenia termicznego serpentynitów i innych skał zasobnych w MgO. Powstają na kontaktach intruzji granitoidowych. Temperatura w jakiej powstały musiała być wyższa od temperatury trwałości minerałów serpentynowych wynoszącej 400—500°C. Głównymi ich składnikami są: oliwin, enstatyt, spinel i klinochlor, niekiedy pojawia się antofyllit, kordieryt i cummingtonit. Pod względem chemicznym hornfelsy te są zbliżone […]

Metasomatoza i jej rodzaje

Metasomatoza jest to chemiczne przeobrażanie minerałów i skał polegające na wymianie ich składników chemicznych ze składnikami otaczającego środowiska gazowego lub ciekłego połączonej z ich doprowadzaniem lub odprowadzaniem. Matasomatoza może również przebiegać wskutek dyfuzji jonów na styku minerałów. Minerały i skały po skrystalizowaniu nie stanowią układów zapikniętych, lecz kontaktują się z lotnymi produktami, pomagmowymi, wodami podziemnymi, […]

Utwory skał magmowych

Krystalizacja magmy nie kończy się utworzeniem skał magmowych, gdyż po właściwym etapie magmowym i następuje etap pneumatolityczny i etap hydrotermalny, który może być zastąpiony etapem ekshalacyjnym, gdy roztwory pomagmowe wydostają się na powierzchnię ziemi. We właściwym etapie magmowym tworzą się typowe skały magmowe — od skał oliwinowych do granitów. Składniki lotne są w magmie zawarte […]

Procesy magmowe

Między procesami magmowymi, diagenezą i metamorfizmem oraz metasomatozą nie ma ostrych granic. Metamorfizm zachodzący w niskich temperaturach trudno odgraniczyć od zaawansowanej diagenezy. Zachodzący natomiast w wyższych temperaturach (ultrametamorfizm) powoduje topnienie części składników skał pierwotnych i zjawiska podobne do wywoływanych działalnością magmy, W miarę pogrążania skał w głąb skorupy ziemskiej w coraz większym stopniu są one […]

Surowiec chemiczny

Znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym, farb i lakierów w rolnictwie oraz w niektórych innych działach życia gospodarczego. Alabaster i wulpinit stanowią materiały rzeźbiarskie wykorzystywane od czasów starorzymskich. Alabastry są również używane jako kamienie wykładzinowe (np. hali Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie). Sól kamienna jest podstawą przemysłu sodowego i chlorowego. Jest używana również w hutnictwie, garbarstwie, ceramice, farbiarstwie i innych działach przemysłu [...]
Read User's Comments

Okruchy fuzynitu

Niemal wszystkie węgle zawierają domieszki minerałów, które osadziły się wraz z masą organiczną w czasie tworzenia się osadu, lub też w stadium diagenezy lub metamorfizmu dostały się w szczeliny i spękania w węglu ze skał nakładu. Wtrąceniami tymi są minerały ilaste, węglany (kalcyt, dolomit, syderyt i in.), siarczki (markasyt, piryt, sfaleryt, galena i in.), tlenki i wodorotlenki żelaza oraz kwarc, chlorki (np. halit), siarczany (gips, jarosyt i in.) itp. Niektóre odmiany węgli są zasobne w pierwiastki rzadkie [...]
Read User's Comments

Skały metalonośne

Erozja, transport i sedymentacja zwietrzeliny, w trakcie których dochodzi do segregacji jej składników według odporności chemicznej i mechanicznej, wielkości ziarn i ich ciężaru właściwego, prowadzi do powstania żwirów, piasków i mułów zasobnych w te minerały użyteczne. Znane są takie akumulacje tworzące się w środowiskach kontynentalnych, z wyjątkiem osadów powstałych wskutek transportu powietrznego. Są to segregacje o charakterze mechanicznym. Wiele z nich ma duże znaczenie praktyczne [...]
Read User's Comments
temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach