You are here: Home >Archive for the ‘skalista’ Category

Utwory facji eklogitowej

Zasadniczymi składnikami eklogitów są granaty i omfacyt, którym towarzyszyć mogą: kwarc, skalenie; amfibole, zoizyt, biotyt i niektóre inne minerały. Pod względem składu chemicznego eklogity są zbliżone do gabra. Są to skały ziarniste, jasnozielone, z widocznymi porfiroblastami granatów. Teksturę przeważnie mają bezładną, strukturę porfirowo- lub granoblastową. Tworzą odmiany przejściowe do granulitów: granulity eklogitowe zawierające więcej kwarcu […]

Utwory facji hornfelsowych

Pojęcie facji hornfelsowych obejmuje produkty metamorfizmu termicznego, które w zależności od wzrastającej temperatury bywają dzielone na utwory: facji albitowo-epidotowo-hornfelsowej, facji hornblendowo-hornfelsowej i facji piroksenowo-hornfelsowej, które w pewnym przybliżeniu odpowiadają facjom: albitowo-epidotowo-amfibolitowej, amfibolitowej i granulitowej metamorfizmu regionalnego. Skały facji hornfelsowych tworzą aureole kontaktowe odznaczające się ciągłością zmian składu mineralnego i cech strukturalnych. Hornfelsy andaluzytowo-kordierytowe powstają wskutek […]

Materiał pierwotny

Gdy w materiale pierwotnym obecnych jest więcej domieszek, a więc w przypadku metamorfizowania skał marglistych lub opok, powstają skały przejściowe do hornfelsów wapniowo-krzemianowych, w których obecne są: wollastonit, diopsyd, tremolit, talk i in. Marmury kontaktowe są skałami jasnymi barwy białej, różowej lub zielonawej. Są ziarniste, o strukturze granoblastowej, idioblasty forsterytu lub diopsydu bywają rozsiane na […]

Produkty reakcji

Swoiste są produkty reakcji między składnikami, gazów i roztworów pomagmowych oraz pseudohydrotermalnych a składnikami skał, w których przemieszczają się one ku powierzchni ziemi. Skały pod ich wpływem ulegają metasomatozie. Metasomatoza jest to przsobrażenie minerałów i skał pod wpływem składnikiem chemicznych doprowadzanych z zewnątrz. Metasomatoza powoduje. zmianę składu chemicznego skały pierwotnej. Zależnie od tego, w jakich […]

Osadowe skały metalonośne

Rudy czy kruszce koncentrują się niemal we wszystkich wyróżnionych grupach skał osadowych. Wyjątki pod tym względem stanowią skały piroklastyczne wraz z produktami ich diagenezy oraz ewaporaty. Zwietrzeliny tworzące się na wychodniach skał ultrazasadowych, zawierają pokaźne ilości diamentów, platyny rodzimej czy innych platynowców, a także chromitu, kamieni szlachetnych i in. W tych też warunkach w zwietrzelinie […]

Surowiec chemiczny

Znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym, farb i lakierów w rolnictwie oraz w niektórych innych działach życia gospodarczego. Alabaster i wulpinit stanowią materiały rzeźbiarskie wykorzystywane od czasów starorzymskich. Alabastry są również używane jako kamienie wykładzinowe (np. hali Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie). Sól kamienna jest podstawą przemysłu sodowego i chlorowego. Jest używana również w hutnictwie, garbarstwie, ceramice, farbiarstwie i innych działach przemysłu [...]
Read User's Comments

Okruchy fuzynitu

Niemal wszystkie węgle zawierają domieszki minerałów, które osadziły się wraz z masą organiczną w czasie tworzenia się osadu, lub też w stadium diagenezy lub metamorfizmu dostały się w szczeliny i spękania w węglu ze skał nakładu. Wtrąceniami tymi są minerały ilaste, węglany (kalcyt, dolomit, syderyt i in.), siarczki (markasyt, piryt, sfaleryt, galena i in.), tlenki i wodorotlenki żelaza oraz kwarc, chlorki (np. halit), siarczany (gips, jarosyt i in.) itp. Niektóre odmiany węgli są zasobne w pierwiastki rzadkie [...]
Read User's Comments

Skały metalonośne

Erozja, transport i sedymentacja zwietrzeliny, w trakcie których dochodzi do segregacji jej składników według odporności chemicznej i mechanicznej, wielkości ziarn i ich ciężaru właściwego, prowadzi do powstania żwirów, piasków i mułów zasobnych w te minerały użyteczne. Znane są takie akumulacje tworzące się w środowiskach kontynentalnych, z wyjątkiem osadów powstałych wskutek transportu powietrznego. Są to segregacje o charakterze mechanicznym. Wiele z nich ma duże znaczenie praktyczne [...]
Read User's Comments
temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach