You are here: Home >Archive for the ‘skalista’ Category

Insrtodetrynit

Insrtodetrynit składa się głównie z redeponowanych okruchów fuzynitu, sklerotynitu i makrynitu o wielkości mniejszej od 30m. Właściwe jego rozpoznanie wymaga zastosowania dużych powiększeń. Refleksyjność zmienna lecz wyższa od zdolności odbicia światła. Występuje przeważnie w trymacerytach, witrynertytach i durytach. Niemal wszystkie węgle zawierają domieszki minerałów, które osadziły się wraz z masą organiczną w czasie tworzenia się […]

Ewaporaty

Ewaporaty borowe są głównymi surowcami przemysłu chemicznego produkującego związki boru. Sodowe ewaporaty siarczanowe początkowo wykorzystywano dla celów leczniczych, a następnie wprowadzono je jako surowiec szklarski. Skały gipsowe znajdują zastosowanie do wyrobu budowlanych materiałów wiążących (gips budowlany, gips estrychowy, cement anhydrytowy i in.) oraz jako dodatek regulujący szybkość wiązania cementu portlandzkiego. Znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym, […]

Rola magmy

Tworzenie się skał magmowych związane jest z diastrofizmem, dzięki któremu skorupa ziemska ulega deformacjom, jej części przemieszczeniom i ruchom podnoszącym lub obniżającym. Przejawem diastrofizmu są ruchy górotwórcze, czyli orogeniczne, dzięki którym powstają góry fałdowe. W trakcie fałdowania mas skalnych powstają naprężenia rozrywające, które zmniejszają wytrzymałość skał utrudniających przedostawanie się magmy ku powierzchni ziemi w strefy […]

Różnorodne obszary a rola magmy

Rola magmy jest inna na obszarach tworzenia się gór fałdowych niż na obszarach platform czy tarcz, chociaż jej działalność może rozwijać się jednocześnie na tych elementach skorupy ziemskiej. Z tego też względu wyróżnia się epoki magmowe, przez które rozumie się działalność magmy w określonej jednostce czasu zarówno na obszarach fałdowych, jak i na kratonach. W […]

Skały źelaziste

Wrażliwość minerałotwórczych zdolności żelaza na potencjał redukcyjno-oksydacyjny środowiska jest wykorzystana jako podstawa do wyróżniania facji geochemicznych, które charakteryzują się zawartością różnych minerałów żelaza w osadach. W zależności od zasobności środowiska w tlen wyróżnia się kontynentalne i morskie facje tlenowe cechujące się zasobnością osadów w wodorotlenki żelaza, kontynentalne i morskie facje syderytowe oraz morskie facje: glaukonitową, […]

Surowiec chemiczny

Znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym, farb i lakierów w rolnictwie oraz w niektórych innych działach życia gospodarczego. Alabaster i wulpinit stanowią materiały rzeźbiarskie wykorzystywane od czasów starorzymskich. Alabastry są również używane jako kamienie wykładzinowe (np. hali Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie). Sól kamienna jest podstawą przemysłu sodowego i chlorowego. Jest używana również w hutnictwie, garbarstwie, ceramice, farbiarstwie i innych działach przemysłu [...]
Read User's Comments

Okruchy fuzynitu

Niemal wszystkie węgle zawierają domieszki minerałów, które osadziły się wraz z masą organiczną w czasie tworzenia się osadu, lub też w stadium diagenezy lub metamorfizmu dostały się w szczeliny i spękania w węglu ze skał nakładu. Wtrąceniami tymi są minerały ilaste, węglany (kalcyt, dolomit, syderyt i in.), siarczki (markasyt, piryt, sfaleryt, galena i in.), tlenki i wodorotlenki żelaza oraz kwarc, chlorki (np. halit), siarczany (gips, jarosyt i in.) itp. Niektóre odmiany węgli są zasobne w pierwiastki rzadkie [...]
Read User's Comments

Skały metalonośne

Erozja, transport i sedymentacja zwietrzeliny, w trakcie których dochodzi do segregacji jej składników według odporności chemicznej i mechanicznej, wielkości ziarn i ich ciężaru właściwego, prowadzi do powstania żwirów, piasków i mułów zasobnych w te minerały użyteczne. Znane są takie akumulacje tworzące się w środowiskach kontynentalnych, z wyjątkiem osadów powstałych wskutek transportu powietrznego. Są to segregacje o charakterze mechanicznym. Wiele z nich ma duże znaczenie praktyczne [...]
Read User's Comments
temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach