You are here: Home >Archive for the ‘skalista’ Category

Żelaziaki brunatne

Żelaziaki brunatne tworzą się powszechnie w środowiskach wodnych zasobnych w tlen. Dla strefy tropikalnej objętej wietrzeniem alitowym charakterystyczne są Żelaziaki laterytowe stanowiące produkt la-terytyzacji zasadowych skał magmowych, np. dunitu, perydotytu, serpentynitów i in. Zwykle stowarzyszone są one z laterytami. Zawierają do 62% Fe oraz pokaźne ilości Cr, Ni, a niekiedy także Co. Ich miąższość może […]

Skały alitowe w Polsce

W strefie wietrzenia złoża pirytu w Rudkach koło Nowej Słupi obecne są gniazda boksytów posiarczanowych o wielkości do l m. Są to skały gibbsytowe, których analizy wykazują zawartość 41—56% wag. A12O3 przy 14—32% wag. SiO2. W spągu osadów karbonu produktywnego Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego, zwłaszcza w Nowej Rudzie, znane są skały boksytowe stanowiące zapewne produkt laterytyzacji […]

Muszlowce syderytowe

Muszlowce syderytowe stanowią osady przejściowe między syderytowymi i wapiennymi. W ich skład wchodzą resztki organiczne, głównie muszle, zbudowane z węglanu wapnia, oraz bardzo drobnoziarnisty osad syderytu, które je spaja. Skład chemiczny tych skał zmienia się zależnie od ilościowych stosunków między tymi głównymi komponentami. Zwykle syderytowi towarzyszy piryt, tworzący gruzełki i gniazda w spoiwie lub wypełniający […]

Glaukonit

Glaukonit jest typowym produktem halmyrolizy, który pod względem strukturalnym odpowiada zrostom montmorillonitów z illitami, tworzących się w strefie wietrzenia sialitowego na kontynentach. Szybko ulega diagenezie w kierunku uzyskania struktury illitowej. Pierwotne osady zasobne w glaukonit zwykle noszą charakter zielonych piasków giaukonitowych, a wskutek diagenezy przechodzą w lite glaukonityty zawierające ponad 50% tego minerału; niekiedy jego […]

Żelaziste skały chlorytowe

Cechą tych skał jest obecność chlorytów żelazawo-żelazowych, głównie szamozytu lub turyngitu, które mają tendencję do tworzenia oolitów. Jest to tak dalece typowe, że dla ich określenia bywa używany również termin oolitowe rudy żelaza, jakkolwiek znane są również oolitowe skały syderytowe. Nie wynika z tego jednak, że oolity chlorytowe muszą stanowić przeważającą część skały. Mogą pojawiać […]

Surowiec chemiczny

Znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym, farb i lakierów w rolnictwie oraz w niektórych innych działach życia gospodarczego. Alabaster i wulpinit stanowią materiały rzeźbiarskie wykorzystywane od czasów starorzymskich. Alabastry są również używane jako kamienie wykładzinowe (np. hali Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie). Sól kamienna jest podstawą przemysłu sodowego i chlorowego. Jest używana również w hutnictwie, garbarstwie, ceramice, farbiarstwie i innych działach przemysłu [...]
Read User's Comments

Okruchy fuzynitu

Niemal wszystkie węgle zawierają domieszki minerałów, które osadziły się wraz z masą organiczną w czasie tworzenia się osadu, lub też w stadium diagenezy lub metamorfizmu dostały się w szczeliny i spękania w węglu ze skał nakładu. Wtrąceniami tymi są minerały ilaste, węglany (kalcyt, dolomit, syderyt i in.), siarczki (markasyt, piryt, sfaleryt, galena i in.), tlenki i wodorotlenki żelaza oraz kwarc, chlorki (np. halit), siarczany (gips, jarosyt i in.) itp. Niektóre odmiany węgli są zasobne w pierwiastki rzadkie [...]
Read User's Comments

Skały metalonośne

Erozja, transport i sedymentacja zwietrzeliny, w trakcie których dochodzi do segregacji jej składników według odporności chemicznej i mechanicznej, wielkości ziarn i ich ciężaru właściwego, prowadzi do powstania żwirów, piasków i mułów zasobnych w te minerały użyteczne. Znane są takie akumulacje tworzące się w środowiskach kontynentalnych, z wyjątkiem osadów powstałych wskutek transportu powietrznego. Są to segregacje o charakterze mechanicznym. Wiele z nich ma duże znaczenie praktyczne [...]
Read User's Comments
temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach