You are here: Home >Archive for the ‘skalista’ Category

Wapienie

Kreda tworzy grube pokłady w osadach okresu geologicznego, który od niej otrzymał nazwę okresu kredowego. Wapienie pelagiczne tworzyły się w głębokim morzu. Obok otwornic i glonów planktoniczmych zawierają szczątki głowonogów i in. Przeważającym ich składnikiem jest pelit kalcytowy chemicznie wytrącony z wody lub powstały przez rozdrobnienie szczątków organicznych. Struktura organiczna jest zwykle zatarta wskutek rekrystalizacji […]

Struktury oolitowe

Struktury oolitowe mogą powstawać w różny sposób. Część z -nich zaliczana jest do osadów okruchowych i śródformacyjnych, gdyż świeżo wytrącony gruzełkowaty materiał wapienny mógł w falującej wodzie ulec obtoczeniu na formy o kształcie oolitów. Zróżnicowanie warstewek oolitów może być wynikiem odmiennej diagenezy wyraźnie krystalicznego, kalcytu tworzącego jedne powłoczki i zbitej substancji węglanowej, z której utworzone […]

Margle

Margle są to skały przejściowe między wapiennymi a ilastymi. Mogą zawierać domieszki materiału okruchowego, pospolitymi ich składnikami są minerały autogenicznę. Częste są dolomitowe odmiany margli. Głównym składnikiem węglanowym margli i skał pokrewnych jest kalcyt, któremu towarzyszą mniejsze zwykle ilości dolomitu i syderytu. Z minerałów ilastych występują w marglach: kaolinit, illity, montmorillonity, chloryty, bądź tworzące określone […]

Skały wapienne

Skały wapienne i wapienno-margliste są surowcami przemysłu budowlanych materiałów wiążących. Z nich wytwarza się wapno budowlane, wapno hydrauliczne i cementy. Wapienie zasobne w CaCO3, a ubogie w inne składniki, stanowią topniki używane w procesie wielkopiecowym. Znajdują zastosowanie jako surowce przemysłu sodowego. 2 czystych odmian tych skał produkuje się karbid. Skały wapienne są też surowcami niektórych […]

Skały strontowe

W wyniku wietrzenia minerałów skał magmowych zawarty w nich stront przechodzi do wód krążących w postaci chlorku, siarczanu, węglanu lub związków bardziej złożonych. Jego zawartość w wodach rzecznych wynosi 0,012—0,350 g/t, rzadko osiąga 2 g/t, a więc zbyt mało, aby możliwa była krystalizacja jego minerałów. Analizy wód morskich wykazują zawartość strontu wynosząca 8 g/t. Jego […]

Surowiec chemiczny

Znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym, farb i lakierów w rolnictwie oraz w niektórych innych działach życia gospodarczego. Alabaster i wulpinit stanowią materiały rzeźbiarskie wykorzystywane od czasów starorzymskich. Alabastry są również używane jako kamienie wykładzinowe (np. hali Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie). Sól kamienna jest podstawą przemysłu sodowego i chlorowego. Jest używana również w hutnictwie, garbarstwie, ceramice, farbiarstwie i innych działach przemysłu [...]
Read User's Comments

Okruchy fuzynitu

Niemal wszystkie węgle zawierają domieszki minerałów, które osadziły się wraz z masą organiczną w czasie tworzenia się osadu, lub też w stadium diagenezy lub metamorfizmu dostały się w szczeliny i spękania w węglu ze skał nakładu. Wtrąceniami tymi są minerały ilaste, węglany (kalcyt, dolomit, syderyt i in.), siarczki (markasyt, piryt, sfaleryt, galena i in.), tlenki i wodorotlenki żelaza oraz kwarc, chlorki (np. halit), siarczany (gips, jarosyt i in.) itp. Niektóre odmiany węgli są zasobne w pierwiastki rzadkie [...]
Read User's Comments

Skały metalonośne

Erozja, transport i sedymentacja zwietrzeliny, w trakcie których dochodzi do segregacji jej składników według odporności chemicznej i mechanicznej, wielkości ziarn i ich ciężaru właściwego, prowadzi do powstania żwirów, piasków i mułów zasobnych w te minerały użyteczne. Znane są takie akumulacje tworzące się w środowiskach kontynentalnych, z wyjątkiem osadów powstałych wskutek transportu powietrznego. Są to segregacje o charakterze mechanicznym. Wiele z nich ma duże znaczenie praktyczne [...]
Read User's Comments
temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach