You are here: Home >Archive for the ‘skalista’ Category

Skały barytowe

W strefie wietrzenia bar może migrować w postaci roztworów wodnych BaQ2 pod warunkiem, że w środowisku tym nie są obecne jony SO42-, które powodują wytrącanie się trudno-rozpuszczalnego BaSO4, a więc barytu. Pojawienie się tych jonów w roztworze BaCl2 powoduje utworzenie się koloidalnej zawiesiny barytu, która może być przemieszczona przez wody krążące lub prądy morskie w […]

Skały fluorytonośne

Nazwą skały fluorytonośne obejmuje się słabo w przyrodzie rozpowszechnione osady węglanowe, siarczanowe oraz okruchowe zawierające fluoryt. Fluor, zawarty w minerałach skał magmowych i in. (muskowit, tur-maliny itp.), przechodzi podczas wietrzenia do roztworów wodnych. Wody źródlane i rzeczne zawierają mniej niż 0,5, a wody morskie około 1,3 g. Są to koncentracje zbyt małe, aby mógł z […]

Fosforany wapnia

Mineralogiczny charakter fosforanów wapnia w fosforytach jest zmienny. Początkowo są to hydroksylowe i węglanowe odmiany apatytu ubogie we fluor i chlor, z zasady źle skrystalizowane. W przypadku materiału kostnego towarzyszą im substancje organiczne o charakterze proteinowym, których głównym przedstawicielem jest kolagen. Zarówno składniki fosforanowe o charakterze nieorganicznym jak i kolagen ulegają powolnej diagenezie prowadzącej do […]

Tekstury kuliste

Tekstury kuliste gruboziarniste skał głębinowych zawierają współśrodkowo złożone zespoły minerałów tworzących warstwy na przemian zasobniejsze i uboższe w minerały ciemne. Powłoki te o kształcie kulistym lub elipsoidalnym tworzą jak gdyby zawarstwienia. Niektóre granitoidy wykazują swoistą odmianę tekstury porfirowej, zwaną teksturą rapakiwi, dla której właściwe jest występowanie — podobnie jak w granitach rapakiwi — owalnych osobników […]

Skały siarkowe

Skały siarkowe są wyróżniane na podstawie obecności siarki rodzimej, której towarzyszy kalcyt, gips oraz mniejsze ilości minerałów ilastych, wodorotlenku żelaza, a często także bituminów. Powstają w wyniku redukcji siarczanu wapnia przy współudziale bakterii lub bakterii i bituminów. Wynikiem tych procesów, które można obserwować również współcześnie, są wapienie słarkonośne oraz skały im pokrewne, np. margle siarkonośne, […]

Surowiec chemiczny

Znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym, farb i lakierów w rolnictwie oraz w niektórych innych działach życia gospodarczego. Alabaster i wulpinit stanowią materiały rzeźbiarskie wykorzystywane od czasów starorzymskich. Alabastry są również używane jako kamienie wykładzinowe (np. hali Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie). Sól kamienna jest podstawą przemysłu sodowego i chlorowego. Jest używana również w hutnictwie, garbarstwie, ceramice, farbiarstwie i innych działach przemysłu [...]
Read User's Comments

Okruchy fuzynitu

Niemal wszystkie węgle zawierają domieszki minerałów, które osadziły się wraz z masą organiczną w czasie tworzenia się osadu, lub też w stadium diagenezy lub metamorfizmu dostały się w szczeliny i spękania w węglu ze skał nakładu. Wtrąceniami tymi są minerały ilaste, węglany (kalcyt, dolomit, syderyt i in.), siarczki (markasyt, piryt, sfaleryt, galena i in.), tlenki i wodorotlenki żelaza oraz kwarc, chlorki (np. halit), siarczany (gips, jarosyt i in.) itp. Niektóre odmiany węgli są zasobne w pierwiastki rzadkie [...]
Read User's Comments

Skały metalonośne

Erozja, transport i sedymentacja zwietrzeliny, w trakcie których dochodzi do segregacji jej składników według odporności chemicznej i mechanicznej, wielkości ziarn i ich ciężaru właściwego, prowadzi do powstania żwirów, piasków i mułów zasobnych w te minerały użyteczne. Znane są takie akumulacje tworzące się w środowiskach kontynentalnych, z wyjątkiem osadów powstałych wskutek transportu powietrznego. Są to segregacje o charakterze mechanicznym. Wiele z nich ma duże znaczenie praktyczne [...]
Read User's Comments
temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach