You are here: Home > skalista > Torfowiska

Torfowiska

W większych torfowiskach zaznaczają się niekiedy warstwy różniące się charakterem botanicznym. Zwykle najwyżej występuje torf stagnowy, niżej silnie zbutwiały torf bagienny, a najniżej torf smolisto–błyszczący o gęstości dochodzącej do l,04 G/cm3. Istotną cechą torfu jest stopień rozkładu, tj. stopień jego humifikacji wyrażony w procentach zawartości amorficznej, rozłożonej masy. Dobra aeracja torfowiska sprzyja jego wzrostowi natomiast duża wilgotność działa powstrzymujące. Od stopnia rozkładu zależą własności fizyczne torfu (pojemność wodna, gęstość pozorna), zawartość C i własności technologiczne, a także tzw. dojrzałość torfu. Rozróżnia się torfy słabo (10—25%), średnio i silnie rozłożone (powyżej 45%). Torfy typu niskiego cechuje zwykle dość jednolity stopień rozkładu, a wśród wysokich największy stopień rozkładu osiągają torfy sosnowo-wełniankowe (do 45%). Torfy słabo rozłożone mają największą pojemność wodną, chłonność, filtrację wody, przewodnictwo cieplne, a zarazem najmniej zawierają bituminów, mają najmniejszą wartość opałową. Wykorzystuje się je do produkcji ściółki, płyt izolacyjnych itp. Silnie rozłożone torfy są natomiast używane do aktywizacji nawozów organicznych i do przeróbki chemicznej.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach