You are here: Home > skalista > Uran

Uran

Niektóre łupki ilaste zawierają koncentracje minerałów uranu. Przykładem takich złóż są kambryjskie łupki bitumiczne w Szwecji, w których zawartość uranu osiąga 0,15% wag. W Stanach Zjednoczonych eksploatowane są dewońskie łupki ilaste zawierające 0,006% uranu, t j. 60 g/t. Znaczne ilości uranu pojawiają się w skałach węglanowych, występujących wśród serii skał okruchowych. Przykładem takich akumulacji są. prekambryjskie dolomity Wielkiego Jeziora Niedźwiedzkiego (Kanada), które przewarstwiają się ze zlepieńcami. Zawierają przeciętnie 0,005% U3O8 i około 0,025% toru. Minerały tych pierwiastków tworzą lokalnie koncentracje znacznie zasobniejsze. Mezozoiczne i trzeciorzędowe fosforyty zawierają 0,004—0,080% wag. U3O8 oraz substancji organicznej 0,7—12,6% wag. Zawartość U3O8 jest proporcjonalna do zasobności w P2O5. Minerały uranu dość pospolite są w węglach kamiennych, ale w ilości nie przekraczającej zwykle 0,050% wag. U3O8, wyjątkowo 0,200% wag. Zwykle węgle te zawierają również koncentracje V, Mo, Ge, Ga, ziem rzadkich i innych metali. W takich przypadkach minerały uranu często tworzą skupienia również w piaskowcach czy łupkach towarzyszących pokładom tych węgli.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach