You are here: Home > skalista > Utwory facji hornfelsowych

Utwory facji hornfelsowych

Pojęcie facji hornfelsowych obejmuje produkty metamorfizmu termicznego, które w zależności od wzrastającej temperatury bywają dzielone na utwory: facji albitowo-epidotowo-hornfelsowej, facji hornblendowo-hornfelsowej i facji piroksenowo-hornfelsowej, które w pewnym przybliżeniu odpowiadają facjom: albitowo-epidotowo-amfibolitowej, amfibolitowej i granulitowej metamorfizmu regionalnego. Skały facji hornfelsowych tworzą aureole kontaktowe odznaczające się ciągłością zmian składu mineralnego i cech strukturalnych. Hornfelsy andaluzytowo-kordierytowe powstają wskutek przeobrażenia termicznego skał ilastych i ilasto-mułowcowych. Są to skały drobno-, rzadziej średnioziarniste. Zwykle są czarne lub ciemne w różnych odcieniach zależnie od składu skał pierwotnych. Teksturę mają bezładną, tylko w przypadku zachowania się tekstury pierwotnej może być równoległa. Cechą hornfelsów jest zatarcie foliacji wskutek metamorfizmu termicznego. Hornfelsy mają zwykle mikrostrukturę hornfelsową polegającą na bezładnym, lecz ścisłym przerastaniu się ziarn różnych minerałów, niekiedy grano- lub porfiroblastową. Andaluzytowi i kordierytowi zwykle towarzyszą albit, biotyt, kwarc. Pod względem składu chemicznego hornfelsy zbliżone są do skał ilastych i mułowców. Wzrost zawartości CaO w materiale pierwotnym powoduje powstanie odmian hornfelsów.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach