You are here: Home > skalista > Utwory Permu

Utwory Permu

Dolomity, wapienie i margle ciemnoszare, lokalnie bitumiczne z wkładkami anhydrytu lub gipsu, a także przejawami mineralizacji siarczkowej (PbS, ZnS, FeS2) przewiercono w Radoszycach. Ciemną, niemal czarną odmianę wapieni eksploatowano w Kajetanowie na kamień dekoracyjny (marmur kajetanowski). Tworzy on pokład o grubości 2 m. Podobne skały nawiercono w Ćmłńsku i Tumlinie. Gruboławicowe, ziarniste odmiany wapieni wyróżniające się dużą zawartością CaCO3, znane są z Bolechowic i Woli Murowanej, a ich odmiany szare i brązowe z gniazdami kalcytu ze Skib i Zelejowej. Skały węglanowe i margliste biorą też udział w budowie wyższych pięter cechsztynu świętokrzyskiego. W obrębie niecki północnosudeckiej cechsztyńskie osady węglanowe tworzą wychodnie w okolicy Niwnic, Radłówka, Płóczek, Golejowa i Nowego Kościoła. Dolomity były eksploatowane w Radłówku i w okolicy Lwówka Śląskiego, a osady wapienno-margliste wydobywane w pobliżu Nowego Kościoła wykorzystuje się do produkcji cementu portlandzkiego.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach