You are here: Home > skalista > Utwory skał magmowych

Utwory skał magmowych

Krystalizacja magmy nie kończy się utworzeniem skał magmowych, gdyż po właściwym etapie magmowym i następuje etap pneumatolityczny i etap hydrotermalny, który może być zastąpiony etapem ekshalacyjnym, gdy roztwory pomagmowe wydostają się na powierzchnię ziemi. We właściwym etapie magmowym tworzą się typowe skały magmowe — od skał oliwinowych do granitów. Składniki lotne są w magmie zawarte w ilościach stosunkowo niewielkich. Ich rola polega głównie na obniżaniu lepkości i temperatury krystalizacji magmy. Wchodzą one także w skład minerałów hydatogenicznych, np. amfiboli lub mik. Ciśnienie gazów nie doprowadza do wytworzenia się odrębnej fazy gazowej. W końcowym etapie krystalizacji magmy z roztworów pomagmowych mogą powstać pegmatyty, często zawierające minerały zasobne w składniki lotne. Powstają one również jako produkty metasomatozy. W etapie pneumatolitycznym magma jest wzbogacona w składniki krystalizujące w niższych temperaturach. Faza gazowa oddziałuje na wydzielone we właściwym etapie magmowym zespoły minerałów i przenika otoczenie zbiornika magmowego. Z produktów tych powstają miki litowe, turmalin, topaz, beryl, kasyteryt, wolframit, molibdenit itp.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach