You are here: Home > skalista > Wapienie

Wapienie

Kreda tworzy grube pokłady w osadach okresu geologicznego, który od niej otrzymał nazwę okresu kredowego. Wapienie pelagiczne tworzyły się w głębokim morzu. Obok otwornic i glonów planktoniczmych zawierają szczątki głowonogów i in. Przeważającym ich składnikiem jest pelit kalcytowy chemicznie wytrącony z wody lub powstały przez rozdrobnienie szczątków organicznych. Struktura organiczna jest zwykle zatarta wskutek rekrystalizacji CaCO3. Wapienie te często są zsylifikowane i zawierają gniazdowe skupienia chalcedonu. Obecne w nich są także minerały ilaste. Brak jest natomiast materiału okruchowego i glaukonitu. Analizy ich często wykazują zawartość CaCO3 przekraczającą 90% wag. Jasne, szare, afanitowe, z rzadko tylko dostrzegalnymi szczątkami organizmów. Struktura drobno- i równoziarnista. Tekstura zwykle bezładna. Pojawiają się w seriach osadów geosynklinalnych, towarzysząc często ławicom skał krzemionkowych, powstałych być może jako produkt sylifikacji osadów wapiennych. Wapienie oolitowe są na ogół przybrzeżnymi i płytkowocnymi osadami morskimi. Oolity składają się z jądra oraz otaczającej je jednej lub kilku powłok utworzonych z drobnoziarnistego kalcytu często o wykształceniu promienistym. Wapienie oolitowe występują także w osadach lagun i jezior słonych, rzadziej w osadach słodkowodnych. Rozpowszechnione są w osadach jurajskich i trzeciorzędowych.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach