You are here: Home > skalista > Węgle kamienne i antracyty

Węgle kamienne i antracyty

Węgle kamienne i antracyty stanowią najwyższe ogniwa szeregu kaustobiolitów. W ich budowie uczestniczą tkanki oraz te części roślin, które pozostały odporne na czynniki destrukcyjne działające podczas fosylizacji roślin. Składniki podatniejsze na te działania uległy rozkładowi bądź też dostarczyły substancji spajających węgiel lub wypełniających zawarte w nim tkanki. Dlatego to w masie roślinnej, która uległa przeobrażeniu w węgiel kamienny, mniejsza jest ilość szczątków zachowanych w stanie rozpoznawalnym. Węgle kamienne humusowe cechuje budowa pasemkowa. Poszczególne składniki tych węgli, różniące się połyskiem i twardością, są wykształcone w postaci pasemek ułożonych zgodnie z uwarstwieniem. Mniej rozpowszechnione są makroskopowo jednorodne warstwy węgla utworzone ze zbitych, matowych odmian. Specyficzne, rzadko występujące odmiany tekstur węgli kamiennych to tekstury oczkowe i stożkowe łatwiej dostrzegalne na ich świeżym przełamie. Makroskopowo rozpoznawalne pasemka węgli humusowych nazywamy podobnie jak w węglach brunatnych — litotypami, natomiast mikrolitotypy stanowią zespoły składników wyróżnianych w obrazach mikroskopowych. Utwory jednorodne pod względem morfologicznym, fizycznym i chemicznym nazwano maceralarni. Wyróżnia się również submacerały i odmiany macerałów.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach