You are here: Home > skalista > Węgle sapropelowe

Węgle sapropelowe

Sapropelity są produktami diagenezy i metamorfizmu sapropelu w stadiach odpowiadających tworzeniu się węgli brunatnych i kamiennych. W przypadku obecności większej ilości materiału nieorganicznego, głównie minerałów ilastych i peldtu kwarcowego, tworzą się odmiany przejściowe do skał ilastych i mułowców. Są to sapropelowe łupki palne. Zależnie od charakteru materiału macierzystego wyróżnia się sapropelity właściwe (bogheady) utworzone wyłącznie z niżej zorganizowanych roślin wodnych, czyli glonów oraz kennele bezglonowe zawierające materiał roślinny dostarczony z lądu i okolicznych bagien. Wśród kenneli wyróżnia się odmiany sporowe i tkankowe. Formy przejściowe między bogheadami i kennelami stanowią kennelo-bogheady i bogheadokennele zawierające zmienne ilości glonów. Saprohumolity stanowią ogniwo przejściowe pomiędzy humolitami i sapropelitami. Utworzone są z szlamu gnilnego wzbogaconego w egzynity i koloidalne związki humusowe. Ze względu na duże podobieństwo cech makroskopowych odróżnienie poszczególnych utworów sapropelowych (odmian sapropelitów) może być dokonane tylko na podstawie wyników badań mikroskopowych przy zastosowaniu fluorescencii.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach