You are here: Home > skalista > Zadania klasyfikacji

Zadania klasyfikacji

Zadaniem klasyfikacji jest podział skał, objętych różnymi nazwami i uważanymi za osobne gatunki, na klasy, rzędy, grupy itp., w ten sposób żeby w osobnych przedziałach systemu znalazły się skały, które mniej różnią się od siebie niż od skał najbliższej jednostki systematycznej. Zadanie to nie jest łatwe i w żadnym sposobie klasyfikacji nie zostało w pełni osiągnięte, gdyż skały są utworami o zmiennym składzie mineralnym i o jednakowej i niezmiennej strukturze i teksturze. Między grupą skał należących do określonego przedziału klasyfikacyjnego a skałami sąsiedniego przedziału istnieją liczne stopniowe przejścia, np. granit w wielu masywach magmowych zmienia się stopniowo w granodioryt. Przy ustaleniu granic podziału skał na jednostki systematyczne wysuwa się zagadnienie doboru cech, według których należy je grupować. Aby systematyka była naturalna, cechy te powinny określać pokrewieństwo skał. Jednak problematyka przyrodnicza petrografii dotyczy w dużej mierze właśnie zagadnienia pokrewieństwa genetycznego skał. Nie wszystkie jeszcze zagadnienia z tej dziedziny zostały rozwiązane, więc i systematyka skał opiera się często na założeniach hipotetycznych. Klasyfikację skał wynikającą z ich podobieństwa genetycznego i chemicznego ustala się na podstawie warunków geologicznych tworzenia się i występowania skał oraz ich zasadniczego składu mineralnego, przy uwzględnieniu struktury i tekstury oraz zmian, którym skały ulegały po zestaleniu.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach