You are here: Home > skalista > Żelaziaki brunatne

Żelaziaki brunatne

Żelaziaki brunatne tworzą się powszechnie w środowiskach wodnych zasobnych w tlen. Dla strefy tropikalnej objętej wietrzeniem alitowym charakterystyczne są Żelaziaki laterytowe stanowiące produkt la-terytyzacji zasadowych skał magmowych, np. dunitu, perydotytu, serpentynitów i in. Zwykle stowarzyszone są one z laterytami. Zawierają do 62% Fe oraz pokaźne ilości Cr, Ni, a niekiedy także Co. Ich miąższość może przekraczać 30 m. Występują na Gwinei, gdzie w okolicach Conakry rozpoznano ich złoża o zasobach rzędu 3 mld ton Fe, stwierdzono je także na Kubie i w wielu innych krajach. W podobnych warunkach dochodzi do utworzenia się krustacyjnych żelaziaków brunatnych wykształconych w postaci naskorupień oraz konkrecji. Są one słabiej rozpowszechnione od żelaziaków laterytowych. W strefie wietrzenia sialitowego, na podmokłych łąkach i bagnach tworzą się rudy darniowe i rudy bagienne, a w jeziorach powstają Żelaziaki jeziorne (rudy jeziorne). Osadzający się tu wodorotlenek żelaza może spoić luźne osady okruchowe. W wyniku takiego procesu powstają zlepieńce żelaziste i piaskowce żelaziste, a przy mniejszej ilości wodorotlenku żelaza tworzą się piaski żelaziste, które mogą być także utworami rezydualnymi.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach