You are here: Home > skalista > Złoża w Dewonie

Złoża w Dewonie

W osadach dewonu dolnego występuje niewiele skał węglanowych i pokrewnych. W eiflu pojawiają się coraz większe ich ilości. W Sudetach Wschodnich znane są z tego piętra wapienie krystaliczne. Na obszarze śląsko-krakowskim eifel wykształcony jest w postaci kompleksu przewarstwiających się ciemnoszarych mułowców dołomitycznych, margli i piaszczystych wapieni. W górnej części eiflu występują tu dolomity margliste z wkładkami iłowców. Osady żywetu mają dominujący charakter węglanowy. Pojawiają się w nich dość obficie osady dolomitowe. Na Wyżynie Lubelskiej nawiercono żyweckie ciemnoszare dolomity z przerostami gipsów iłowców dolomitycznych. Seria osadów węglanowych środkowego i górnego dewonu osiąga miąższość około 2000 m i tworzy wychodnie w Górach Świętokrzyskich, na obszarze śląsko-krakowskim oraz w Sudetach. Jest to potężna baza surowcowa dostarczająca wapieni, dolomitów i margli. Część skał wapiennych, wykazująca podatność do obróbki kamieniarskiej, jest znana pod nazwą marmurów. W Górach Świętokrzyskich największe zainteresowanie budzą silnie zdiagenezowane wapienie żyweckie wykształcone w postaci odmian różniących się wielkością ziarn oraz barwą. Tworzą ławice o grubości do 3 m. Ich wychodnie ciągną się od Miedzianki na zachodzie po Żurawniki.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach